tisdag 24 mars 2020

Vårt behov av medborgaranda i en tid av global kris. Medborgarens närvaro


När överheten i Sverige missförstår sitt uppdrag är det viktigt att folket själv odlar medborgarandan. Jag ser att så sker i Danmark. I Frankrike, Italien, Spanien och på många andra platser. Vid en liten botanisering från bilen under måndagen kunde jag konstatera att svensken nog skänker statsministern en tanke, eftersom han gav dem frihet att fortsätta shoppa. Det är själva motsatsen till medborgaranda. Här har jag för tisdagen samlat några citat ur texter som berör denna uråldriga och mycket omoderna mentalitet. Kanske något också för oss?

Foto: Astrid Nydahl

I sin bok Aftonläsning från 1987 skriver Nils-Erik Wickberg (1909-2002)
"I avsaknad av det ryggstöd en alla förpliktande, normerande trosideologi innebär, påstås genomsnittsmänniskan känna sig hemlös, utan fotfäste i tillvaron. Under historiens gång har det dock visat sig, att såfort ett normsystem blir statsreligion, statsideologi och förmäles med politisk maktutövning, leder detta till förföljelse av enskilda individer och undertryckande av hela folkgrupper. Därför synes det önskligt, att den religiösa och ideologiska övertygelsen får förbli vars och ens privatsak och att staten blott ser till, att religiöst och politiskt uppeldade nöjer sig med de påtryckningskanaler ett öppet samhälle erbjuder och inte av trosnit ofredar andra medborgare."
Här träffar finlandssvenske Wickberg huvudet på spiken. Trots att texten har många år på nacken beskriver den med exakthet situationen i dagens Europa. Förutom att lägga märke till hans språk, detta vackra, ålderdomligt klingande, bör man se att han direkt vänder sig mot de totalitära tankesystem som vill vara "normerande trosideologi" för hela samhällen. Det finns idag, också i Sverige, ett par sådana, parallella ideologier. De tävlar mot medborgarandan och det har länge sett ut som om de har övertaget. Just nu, i denna unika situation, finns det en liten chans att korrigera de misstagen.

*

Ur min blogg om Gramsci och Ehnmark:
En medborgare är den människa som avvisar konsumism, nöjes- och skvallerideal, penningjakt och annat liknande. Medborgare är den som är villig att underordna sig ett kollektivt beslutat normsystem där lagen föreskriver inte bara individens likhet utan också hävdar yttrande-, tryck- och åsiktsfrihet. Den medborgaren kan inte godta att en minoritet, eller en specifikt definierad grupp medborgare, vill underkasta resten av samhället sina egna, från lagen skiljaktiga, normsystem. Att låta en politisk, religiös eller kulturell minoritet terrorisera sin omgivning med långtgående, skiljaktiga normsystem vore detsamma som att ge upp medborgaridealet. Över oss alla en grundlag. I dess utrymme allt det som medger medborgerliga fri- och rättigheter. Men naturligtvis också dess plikter.
Gramsci talade om il vivere civile sedan han studerat Machiavelli. Det medborgerliga livet alltså. Detta samhälle bär inom sig ”dispyten och meningsutbytet som skingrar dimmorna och gör ett förnuftigt handlande möjligt”, säger Anders Ehnmark.
*

Författaren Lars Åberg skriver i en debattartikel:
"När förändrades Sverige? Hur har den gradvisa förskjutningen speglats av medierna? Tron på statsindividualismen är förmodligen kraftigt försvagad medan ökande resurser har investerats i den strukturella välviljan. Det är som om den frigörande kraften i det socialdemokratiska projektet i stora stycken gått förlorad och ersatts av rejäla doser missmod och misstro. Tilliten, det svenska samhällets paradgren, är inte vad den en gång var.
Ingen kan dock påstå att svenskarna är rädda för förändring. Trogna sina modernitetsideal har de utan att visa entusiasm accepterat EU-medlemskap och överenskommelser om sänkta pensioner och generös migrationspolitik. Detta har förändrat landet, samhället och systemet utan att någon kan peka ut exakt när ett nytt tillstånd ersatte det gamla."
*
 
Johan Hakelius skrev 2016:
"En av de svåraste utmaningarna  i ett samhälle är att kunna leva tillsammans med människor som inte tycker som man själv, ibland på sätt som upprör. En av de viktigaste metoderna för att klara utmaningen, är att inte ständigt ställa allt på sin spets. Ska man leva tillsammans kan inte varje utbyte vara en konflikt."
*
”En tillräckligt stor och dov massa verkar alltid grå./ Det finns rentav ett ord för detta./ Den grå massan./ En tillräckligt stor och grå massa verkar alltid./ Grey is beautiful och/ det finns en skönhet i Svenska Kommunalarbetareförbundet./ Grey is beautiful även i språket, ty det är på det grå språket/ som demokratins grundlag blivit formulerad:/ ’Votering är begärd/ och skall verkställas.’/ Och fråga oss sedan/ vad som är vackrare än ’du gamla du fria’/ Svaret är grått./ Votering, varje votering, varje votum/ Mänskans rätt till röst; hennes rätt att icke blott tala/ men våga/ tala.” (Svante Foerster i en dikt)
*
”För att bli svensk medborgare krävs att du kan styrka din identitet. Med identitet menas namn, födelsetid och som regel medborgarskap. Migrationsverket kan göra undantag för dig som inte kan styrka din identitet om: du har bott i Sverige i minst åtta år och uppgifterna om din identitet är trovärdiga och du saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka din identitet. Din identitet är trovärdig om du har bott oavbrutet i Sverige i minst åtta år och under den tiden har haft samma identitet. Om du har ändrat din identitet under den tid du har bott i Sverige, är det svårare att göra undantag från kravet på styrkt identitet. Du får heller inte räkna den tid du har varit i Sverige med fel/falsk identitet som hemvisttid.” (Migrationsverkets hemsida, november 2013)
 *

"2.2.1. Begreppet brottslighet
[...] - bristande medborgaranda, som utan att nödvändigtvis manifesteras i straffbara handlingar tar sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna kan skapa ett klimat av spänning och osäkerhet." (Ur EUR-Lex-5200DCO786)
*
”Vi brukar ställa chanukian i fönstret. Under de sekler som har gått har mången jude fått sitt fönster inslaget och sitt hus vandaliserat på grund detta speciella ljus i fönstret. Ska vi vara rädda för samma sak i dag, i det upplysta Sverige? Risken finns. Men jag ställer ut mitt ljus i dag. Och tre i morgon, och fyra i övermorgon. Om du som läser detta, är den vän som jag tror att du är, ställer du också ut din chanukia. Du tänder också ett ljus i kväll och fortsätter i åtta dagar som en markering att Sverige inte tillåter skändning av sina egna medborgare. Sverige accepterar inte judehat.” (Hédi Fried i DN 2017)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar